გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები – დეტალურად

გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი 7 ძირითად მიმართულებაზე გადანაწილდა.
მიმდინარე წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის პრიორიტეტებია:

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება

• საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
• გარე-განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციასა და მოვლა-შენახვა
• წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია
• ინფრასტრუქტურული თანადაფინანსების პრიგრამების განხორციელება (2 პროგრამა)
• სარეკრეაციო და სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასა და კეთილმოწყობა
• ინფრასტრუქტურული პროექტების მოსამზადებელი სამუშაოების უზრუნველყოფა
• სამოქალაქო ინიციატივების განხორციელების უზრუნველყოფა

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

• დასუფთავება
• ნარჩენების გატანა
• პარკების, სკვერების, გაზონებისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვა

3. განათლება

• სკოლამდელი განათლების უზრუნველყოფა
• სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობას და თანადაფინანსება

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

• სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
• კულტურის სფეროს განვითარება
• რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

• ჯანმრთელობის დაცვა
• მოსახლეობის სოციალურ უზრუნველყოფა
• საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში
• სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა

6. ეკონომიკურ განვითარება

• მუნიციპალიტეტის სტრატეგიულ განვითარება
• მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
• სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირებას და მართვა

7. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

• საკრებულოს და მერიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
• სარეზერვო ფონდი
• წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვას და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსურ უზრუნველყოფა
• საგანგებო და ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების უზრუნველყოფა
• კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება

გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი 53 217 500 ლარით განისაზღვრა.

კომენტარები

კომენტარები

სხვა სიახლეები